September 28 2023 22:11:56

Pravidla

PRAVIDLA NALEZNETE ZDE


Hrací plocha

1:1 Hrací plocha je obdélník dlouhý 40 m, široký 20 m a obsahuje dvě brankoviště (viz pravidla 1:4 a 6) a hrací pole. Podélné strany se nazývají postranní čáry, kratší strany ohraničují brankové autové čáry, respektive mezi tyčemi brankové čáry. Okolo celé hrací plochy by měla být ochranná zóna, široká vedle postranních čar nejméně 1 m a za brankovými autovými čarami nejméně 2 m. Vlastnosti hrací plochy se nesmí měnit v prospěch jednoho z družstev. 1:2 Branka stojí ve středu brankové autové čáry. Branky musí být pevně zakotveny do podlahy nebo do zdi. Mají světlost na výšku 2 m a na šířku 3 m.

Brankové tyče jsou pevně spojeny příčným břevnem. Jeho zadní hrana se musí překrývat se zadním okrajem brankové čáry. Brankové tyče a břevno musí mít čtvercový průřez (8×8 cm). Musí být na třech z hracího pole viditelných stranách natřeny dvěma barvami, které se výrazně odlišují od pozadí. Branka musí být opatřena sítí. Ta musí být zavěšena tak, aby do branky vhozený míč normálně zůstal v brance. 1:3 Všechny čáry na hrací ploše jsou součástí prostoru, který na hrací ploše ohraničují. Brankové čáry mezi tyčemi jsou 8 cm široké, všechny ostatní čáry mají šířku 5 cm. Dva na sebe navazující prostory mohou být namísto čar vymezeny také dvěma rozdílnými barvami plochy. 1:4 Před každou brankou je vyznačeno brankoviště. Brankoviště je ohraničeno čarou brankoviště (6 m čarou): (i) před brankou ve vzdálenosti 6 m rovnoběžně s brankovou čarou vede 3 metry dlouhá čára (měřeno od zadního okraje brankové čáry k přednímu okraji čáry brankoviště); (ii) dva čtvrtkruhy s poloměrem 6 m (měřeným od zadních vnitřních rohů brankových tyčí) spojují 3m dlouhou čáru s brankovou-autovou čarou. 1:5 Čára volného hodu – devítimetrová čára – se vyznačí přerušovanou čarou ve vzdálenosti 3 m souběžně s čarou brankoviště. Jednotlivé čáry stejně jako mezery mezi nimi měří vždy 15 cm. 1:6 Sedmimetrová čára je 1 m dlouhá značka před brankou. Je vyznačena rovnoběžně s brankovou čarou ve vzdálenosti 7 m (měřeno od zadního okraje brankové čáry k přednímu okraji 7 m čáry. 1:7 Čára hranice brankáře (4 m čára) je 15 cm dlouhá značka před brankou. Je vyznačena rovnoběžně s brankovou čarou ve vzdálenosti 4 m (měřeno od zadního okraje brankové čáry k přednímu okraji 4 m čáry. 1:8 Středová čára spojuje půlící body obou postranních čar. 1:9 Čára pro střídání (část postranní čáry) vede pro každé družstvo od středové čáry až do vzdálenosti 4,5 m od středové čáry. Na konci čáry pro střídání jsou vyznačeny rovnoběžně se středovou čarou na obě strany od postranní čáry 15 cm dlouhé čáry. Hrací doba, závěrečný signál, time-out 2:1 Normální hrací doba pro všechna družstva s hráči nad 16 let trvá 2×30 minut; přestávka v poločase trvá 10 minut. Normální hrací doba pro družstva mládeže od 12 do 16 let činí 2×25 minut, pro družstva žactva od 8 do 12 let trvá 2×20 minut, přestávka v poločase 10 minut. 2:2 Pokud je stav utkání po skončení regulérní hrací doby nerozhodný a utkání se má hrát až do rozhodnutí, následuje po pětiminutové přestávce prodloužení. Prodloužení trvá 2×5 minut s 1 minutou přestávky v poločase. Není-li utkání ani po prvním prodloužení ještě rozhodnuto, následuje po pětiminutové přestávce druhé prodloužení 2×5 minut s 1 minutovou přestávkou v poločase. Pokud se ani v něm nerozhodne, postupuje se při určení vítěze podle rozpisu příslušné soutěže. 2:3 Hrací doba začíná hvizdem rozhodčího, po kterém následuje výhoz, a končí automatickým závěrečným signálem veřejného časoměrného zařízení nebo závěrečným signálem časoměřiče. Pokud žádný takový signál nezazní, musí rozhodčí zapískat a tím potvrdit, že hrací doba již skončila (17:10). Komentář: Není-li k dispozici veřejné časoměrné zařízení s automatickým závěrečným signálem, použije časoměřič stolní hodiny nebo stopky a ukončí utkání (poločas) závěrečným signálem (18:2, druhý odstavec). Použité veřejné časoměrné zařízení by mělo být nastaveno, pokud je to možné, na měření od 0 do 30 minut. 2:4 Všechna porušení pravidel a nesportovní chování, ke kterým došlo před závěrečným signálem nebo současně s ním (v poločase nebo na konci utkání), musí být potrestána, i když to lze provést až po zaznění signálu. Rozhodčí pak ukončí střetnutí (poločas) až po provedení volného (s výjimkou 13:4c) nebo 7 m hodu, na jejichž výsledek je třeba vyčkat (vysvětlivka 1). 2:5 Pokud zazní závěrečný signál (v poločase nebo na konci utkání) současně s provedením volného nebo 7-m hodu, musí být tento hod opakován, i když míč již letěl vzduchem. Rozhodčí musí před ukončením utkání (poločasu) vyčkat na výsledek opakovaného hodu. 2:6 V situacích popsaných v pravidlech 2:4 a 2:5 mohou být hráčům a funkcionářům družstev uděleny osobní tresty za porušení pravidel a nesportovní chování při provádění volného nebo 7 m hodu. Porušení pravidel při provádění takového hodu však v žádném případě již nemůže znamenat volný hod opačným směrem. 2:7 Jestliže rozhodčí zjistí, že časoměřič ukončil utkání (poločas) závěrečným signálem předčasně, jsou povinni zadržet hráče na hrací ploše a nechat dohrát zbytek hrací doby. Při znovuzahájení hry zůstává míč tomu družstvu, které bylo v držení míče v okamžiku předčasného závěrečného signálu. Pokud míč nebyl ve hře, bude utkání pokračovat hodem odpovídajícím herní situaci, jinak podle pravidla 13:4 a-b volným hodem. Pokud byl první poločas utkání (nebo prodloužení) ukončen opožděně, musí být druhý poločas o odpovídající dobu zkrácen. Pokud byl druhý poločas utkání (nebo prodloužení) ukončen později, nemohou rozhodčí na situaci nic měnit. 2:8 Rozhodčí určují, zda a jak dlouho bude hrací doba přerušena (“Time-out”). V následujících situacích je time-out povinný: vyloučení, diskvalifikace, vyloučení do konce utkání 7 m hod time-out družstva chyba při střídání nebo vstup nadpočetného hráče na hrací plochu hvizd časoměřiče nebo technického delegáta nezbytná domluva mezi rozhodčími podle pravidla 17:8 Podle okolností může být time-out udělen také v dalších situacích (vysvětlivka 2). Porušení pravidel během time-outu mají stejné následky jako porušení pravidel během hrací doby (16:13, první odstavec). 2:9 Při time-outu dávají rozhodčí znamení časoměřiči k zastavení časomíry. Přerušení hrací doby se oznamuje časoměřiči třemi krátkými hvizdy a signalizačním znakem 16. Po time-outu (15:3b) musí být hra znovu zahájena zapískáním. 2:10 Každé družstvo má nárok na jeden time-out družstva (“Team Time-out”) v délce jedné minuty (vysvětlivka 3). Míč 3:1 Míč má kožený nebo syntetický povrch. Musí být kulatý. Vnější materiál nesmí být lesklý nebo hladký (17:3). 3:2 Družstva v jednotlivých kategoriích musí používat míče následujících velikostí (obvod a váha): 58–60 cm a 425–475 g (velikost IHF 3) pro muže a dorostence (16 let a starší); 54–56 cm a 325–375 g (velikost IHF 2) pro ženy, dorostenky (14 let a starší) a žáky (od 12 do 16 let); 50–52 cm a 290–330 g (velikost IHF 1) pro žákyně (od 8 do 14 let) a žáky (od 8 do 12 let). Komentář: Předpis IHF o míčích (“IHF-Ballreglement”) obsahuje technické požadavky na míče používané při všech oficiálních mezinárodních utkáních. Tato pravidla neurčují velikosti ani váhu míčů pro miniházenou. 3:3 Pro každé utkání musí být k dispozici nejméně dva míče. Náhradní míče musí být během utkání k dispozici u stolku časoměřiče. Všechny míče musí odpovídat pravidlům 3:1–2. 3:3 Rozhodčí určí, kdy bude použit náhradní míč. V takovém případě musí být náhradní míč ihned předán do hry, aby bylo přerušení hry co nejkratší a nebylo nutné nařídit time-out. Družstvo, střídání, vybavení hráčů

4:1 Družstvo se skládá nejvýše ze 12 hráčů. Na hrací ploše se smí současně nacházet nejvýše 7 hráčů. Ostatní hráči jsou střídající.!!!! Družstvo musí během celého utkání mít jednoho hráče na hrací ploše označeného jako brankáře. Hráč, označený jako brankář, může kdykoli zaujmout pozici hráče v poli. Stejně tak může kterýkoli hráč z pole kdykoli převzít pozici brankáře (viz pravidla 4:4 a 4:7). K zahájení utkání musí na hrací plochu nastoupit nejméně 5 hráčů. Počet hráčů družstva může být během utkání – včetně prodloužení – kdykoli doplněn až na 12 hráčů (v kontinentálních soutěžích a akcích IHF se situace přizpůsobí konkrétnímu reglementu). Pokud klesne počet hráčů na hrací ploše pod 5, může se v utkání pokračovat. Záleží na posouzení rozhodčích, zda a kdy bude nezbytné utkání přerušit nebo ukončit (17:13). 4:2 Družstvo smí během utkání ustanovit nejvýše 4 funkcionáře družstva. Tito funkcionáři nesmějí být během utkání vystřídáni. Jeden z nich musí být označen jako odpovědný funkcionář družstva. Pouze tento funkcionář je oprávněn hovořit s časoměřičem / zapisovatelem a případně s rozhodčími (s výjimkou dle vysvětlivky 3). Funkcionáři družstva nejsou v zásadě oprávněni během utkání vstupovat na hrací plochu. Porušení tohoto pravidla se trestá jako nesportovní chování (8:4, 16:1d, 16:3d a 16:6b). Hra pak pokračuje volným hodem pro družstvo soupeře (13:1a-b; vysvětlivka 9). 4:3 Hráč nebo funkcionář družstva je oprávněný k účasti na utkání, pokud je přítomen při úvodním zapískání a je uveden v zápise o utkání. Všichni hráči a funkcionáři, kteří se dostaví po zahájení utkání, musí dostat od zapisovatele nebo časoměřiče oprávnění ke hře a být dopsáni do zápisu o utkání. Oprávněný hráč může kdykoliv přes vlastní čáru pro střídání vstoupit na hrací plochu (viz pravidla 4:4 a 4:6). Pokud vstoupí na hrací plochu neoprávněný hráč, musí být diskvalifikován. Hra bude pokračovat volným hodem družstva soupeře (13:1a-b; vysvětlivka 9). 4:4 Střídající hráči mohou během utkání kdykoliv a opakovaně, bez hlášení zapisovateli nebo časoměřiči, nastoupit do hry, pokud střídaní hráči opustili hrací plochu (4:5). Opustit hrací plochu a vstoupit na ni je možné pouze přes vlastní čáru pro střídání (4:5). To platí také pro střídání brankářů (4:7 a 14:10). Pravidla pro střídání platí také při time-outu (s výjimkou time-outu družstva). 4:5 Chybné střídání se trestá vyloučením příslušného hráče. Pokud se při jedné konkrétní situaci dopustí chyby při střídání více hráčů, bude potrestán jen ten hráč, který porušil pravidla jako první. Hra bude pokračovat volným hodem pro družstvo soupeře (13:1a-b; vysvětlivka 9). 4:6 Pokud vstoupí nadpočetný hráč bez střídání na hrací plochu nebo hráč zasáhne neoprávněně ze střídačky do hry, bude takový hráč vyloučen. Družstvo musí být po následující 2 minuty redukováno o jednoho hráče na hrací ploše. Vstoupí-li vyloučený hráč v době svého vyloučení na hrací plochu, obdrží nový dvouminutový trest, který začíná ihned, a na zbytek doby jeho původního vyloučení musí být družstvo na hrací ploše znovu redukováno. Hra bude v obou případech pokračovat volným hodem družstva soupeře (13:1a-b; vysvětlivka 9). 4:7 Hráči v poli jednoho družstva musí mít jednotné sportovní oblečení. Kombinace barev a design oblečení obou družstev musí být navzájem zřetelně odlišné. Hráč nasazený jako brankář musí mít oblečení takové barvy, která se liší od barev hráčů v poli obou družstev i od brankáře soupeře (17:3). 4:8 Hráči musí mít na zádech nejméně 20 cm a na prsou nejméně 10 cm vysoká čísla. Tato by měla být od 1 do 20. Barva čísel se musí zřetelně odlišovat od barvy a vzoru sportovního oblečení. Kapitáni družstev musí nosit asi 4 cm širokou pásku kolem nadloktí jedné ruky, zřetelně kontrastní proti barvě dresu. 4:9 Hráči musí nosit sportovní obuv. Není dovoleno nosit předměty, které by mohly hráče ohrozit. Toto omezení zahrnuje například chrániče hlavy, obličejové masky, náramky, hodinky, prsteny, řetízky, náhrdelníky, náušnice, brýle bez upevňovacích pásků a pevných obrouček, stejně jako všechny další předměty, které by mohly být nebezpečné nebo způsobit zranění (17:3). Použití čelenky z měkkého, elastického materiálu je povoleno. Hráči, kteří tomuto pravidlu nevyhovují, se nesmějí zapojit do hry, dokud problém neodstraní. 4:10 Pokud hráč krvácí nebo má krev na těle nebo na oblečení, musí neprodleně a dobrovolně opustit hrací plochu (normálním vystřídáním), aby krvácení mohlo být zastaveno, rána ošetřena a zakryta, krev odstraněna a oblečení vyčištěno. Teprve poté může hráč znovu vstoupit na hrací plochu. Hráč, který v souvislosti s tímto nařízením nerespektuje pokyny rozhodčího, se dopouští nesportovního chování (8:4, 16:1d a 16:3c). 4:11 V případě zranění mohou rozhodčí při time-outu výjimečně povolit dvěma oprávněným osobám z družstva povolit vstup na hrací plochu (signalizační znaky 16 a 17), aby se postarali o zraněného hráče svého družstva (4:2, 16:1d, 16:3d, 16:6b). Brankář BRANKÁŘI JE DOVOLENO: 5:1 při bránění v brankovišti se dotknout míče kteroukoli částí těla. 5:2 pohybovat se s míčem v brankovišti nehledě na omezení platná pro hráče v poli (pravidla 7:2–4, 7:7). Nesmí však zdržovat provedení vyhazování (6:5, 12:2 a 15:3b). 5:3 opustit bez míče brankoviště a zapojit se do hry v poli. V tomto případě podléhá pravidlům pro hráče v poli. Brankoviště se považuje za opuštěné, jakmile se brankář kteroukoli částí těla dotkne hracího pole za čarou brankoviště. 5:4 opustit brankoviště s míčem, který nedostal pod kontrolu, a dále s ním hrát v hracím poli.

BRANKÁŘI NENÍ DOVOLENO: 5:5 ohrožovat při obranné činnosti soupeře (8:2, 8:5). 5:6 opustit brankoviště s míčem, který dostal pod kontrolu (13:1a). 5:7 po vyhazování se znovu dotknout míče mimo brankoviště dříve, než se ho dotkl jiný hráč (13:1a). 5:8 dotknout se míče, který leží nebo se kutálí mimo brankoviště, pokud se sám nachází v brankovišti (13:1a). 5:9 vnést do brankoviště míč, který leží nebo se kutálí mimo brankoviště (13:1a). 5:10 vrátit se s míčem z hracího pole do brankoviště (13:1a). 5:11 dotknout se nohou od kolena dolů míče, který se pohybuje směrem do hracího pole nebo leží v brankovišti (13:1a). 5:12 při provádění 7 m hodu soupeře překročit čáru hranice brankáře (4m čáru) nebo její prodloužení na obě strany dříve, než míč opustí ruku házejícího hráče (14:9). Komentář: Pokud brankář stojí jednou nohou na zemi za čarou hranice brankáře nebo na ní (4m čáře), je mu dovoleno pohybovat druhou nohou nebo jinými částmi těla ve vzduchu i přes tuto čáru. Brankoviště 6:1 Do brankoviště smí vstoupit jen brankář (viz však 6:3). Za vstup do brankoviště se považuje, když se jej, včetně čáry brankoviště, dotkne kteroukoli částí těla hráč z pole. 6:2 Při vstupu hráče z pole do brankoviště musí být rozhodnuto následovně: volný hod, když do brankoviště vstoupil hráč z pole s míčem (13:1a). volný hod, když do brankoviště vstoupil hráč z pole bez míče a získal tím výhodu (13:1a-b; avšak s výjimkou 6:2c). 7 m hod, když obránce vstupem do brankoviště zmařil jasnou brankovou příležitost (14:1a). 6:3 Vstup do brankoviště se netrestá: když do brankoviště vstoupil hráč po odehrání míče a nezpůsobil tím soupeři nevýhodu. když do brankoviště vstoupil hráč z pole bez míče a nezískal tím žádnou výhodu. když do brankoviště vstoupil obránce při nebo po obranném pokusu a nezpůsobil tím soupeři nevýhodu. 6:4 Míč v brankovišti patří brankáři. Není dovolen žádný dotek míče, který se kutálí nebo leží v brankovišti nebo který brankář pevně drží (13:1a-b). Je dovoleno hrát s míčem, který se nachází ve vzduchu nad brankovištěm, s výjimkou vyhazování (12:2). 6:5 Pokud se míč během hry dostane do brankoviště, musí jej brankář vyhazováním (pravidlo 12) znovu vrátit do hry. 6:6 Pokud se hráč bránícího družstva při obranné akci dotknul míče, který poté brankář chytil nebo zůstal ležet v brankovišti, pokračuje se ve hře vyhazováním (6:5). 6:7 Při zahrání míče do vlastního brankoviště musí být rozhodnuto následovně: gól, pokud míč skončil v brance. volný hod, pokud míč zůstal ležet v brankovišti nebo se brankář dotknul míče a ten neskončil v brance (13:1b). vhazování, pokud míč přešel přes brankovou autovou čáru (11:1). ve hře se pokračuje, pokud míč prošel brankovištěm a vrátil se do hracího pole, aniž se ho dotknul brankář. 6:8 Míč, který se z brankoviště dostal zpět do hracího pole, zůstává ve hře. Hraní s míčem, pasivní hra

Je dovoleno: 7:1 míč s použitím rukou (otevřených nebo pěstí), paží, hlavy, trupu, stehen a kolen házet, chytat, tlumit, strkat nebo tlouci. 7:2 míč maximálně 3 sekundy držet, i když leží na zemi (13:1a). 7:3 pohybovat se s míčem nejvýše tři kroky (13:1a). Za jeden krok se považuje: když hráč, stojící oběma nohama na zemi, jednu nohu zvednul a znovu položil, a nebo posunul jednu nohu z jednoho místa na druhé; když hráč, stojící na jedné noze, chytil míč a dotknul se pak země druhou nohou; když se hráč po skoku dotknul země jednou nohou a potom na stejné noze provedl skok nebo se dotknul země druhou nohou; když se hráč po skoku dotknul země oběma nohama současně a potom jednu nohu zvednul a znovu ji položil nebo ji posunul z jednoho místa na druhé. Komentář: Když hráč jednu nohu posunul na jiné místo a poté druhou nohu přisunul, jedná se celkem pouze o jeden krok. 7:4 míč na místě nebo i v běhu: odrazit jedenkrát od země a jednou nebo oběma rukama znovu chytit. opakovaně jednou rukou driblovat k zemi nebo jednou rukou opakovaně po zemi kutálet a potom jednou nebo oběma rukama znovu uchopit, případně zvednout. Jakmile potom hráč jednou nebo oběma rukama míč uchopí, musí ho během 3 sekund, případně nejpozději po 3 krocích (13:1a) odehrát. Úder míče o zem nebo driblink začíná teprve tehdy, když se hráč libovolnou částí těla dotknul míče a usměrnil jej k zemi. Pokud se míč dotknul jiného hráče nebo branky, je dovoleno jej znovu odrazit od země nebo driblovat a znovu chytit. 7:5 míč překládat z jedné ruky do druhé. 7:6 hrát s míčem vkleče, vsedě nebo vleže.

Není dovoleno: 7:7 dotknout se míče více než jedenkrát, jestliže se míč mezitím nedotkl země (podlahy), jiného hráče nebo branky (13:1a). Chyby při chytání míče se netrestají. Komentář: Za chybu při chytání se považuje, když hráč nedostal míč pod kontrolu při pokusu o jeho chycení nebo ztlumení. Pokud hráč dostal míč pod kontrolu, smí se ho po driblinku nebo odrazu od země dotknout již pouze jedenkrát. 7:8 dotknout se míče nohou od kolena dolů s výjimkou nastřelení míče soupeřem (13:1a-b). 7:9 Pokud se míč dotkne rozhodčího na hrací ploše, pokračuje se ve hře.

PASIVNÍ HRA 7:10 Není dovoleno držet míč družstvem, aniž by byla zjevná snaha o útočnou akci nebo pokus o střelu na branku (vysvětlivka 4). To je pasivní hra, která se trestá volným hodem proti družstvu držícímu míč (13:1a). Volný hod se provádí z místa, na kterém byl míč při přerušení hry. 7:11 Je-li patrná tendence k pasivní hře, ukáží rozhodčí varovný signál (signalizační znak č.18). To dává družstvu s míčem příležitost změnit styl útočné akce a vyhnout se ztrátě míče. Pokud se styl útočení po varovném signálu nezmění nebo pokud družstvo nevystřelí na branku, bude nařízen volný hod pro družstvo soupeře (viz vysvětlivku 4). Ve zvláštních situacích (například vědomé nevyužití jasné brankové příležitosti) mohou rozhodčí i bez předchozího varovného signálu nařídit volný hod proti družstvu s míčem. Přestupky a provinění proti pravidlům

je dovoleno: 8:1 a) používat rukou a paží k získání nebo zblokování míče. otevřenou rukou odebrat soupeři míč z kterékoliv strany. blokovat soupeře tělem, i když nemá míč. udržovat pokrčenými pažemi zepředu tělesný kontakt se soupeřem, tímto způsobem ho kontrolovat a kopírovat jeho pohyb. Není dovoleno: 8:2 a) vyrazit nebo vytrhnout soupeři z rukou jím chycený míč. soupeře blokovat nebo odstrkovat použitím rukou, paží či nohou. soupeře svírat, držet, strkat, nabíhat nebo naskakovat na něj; soupeře s míčem nebo bez míče v rozporu s pravidly ohrožovat nebo omezovat. 8:3 Porušení pravidla 8:2, při nichž akce směřuje převážně nebo výhradně proti soupeři a nikoliv proti míči, musí být trestáno progresivně. Progresivní trestání znamená, že nestačí při takovém porušení pravidel nařídit pouze volný nebo 7 m hod, pokud přestupek přesahuje míru nedodržování pravidel, která se normálně vyskytuje v boji o míč. Každé porušení pravidel, které odpovídá definici progresivního trestání, vyžaduje osobní trest, počínaje napomenutím hráče (16:1b) s tendencí k dalším přísnějším trestům (16:3b a 16:6g). Napomenutí a vyloučení udělená za jiné přestupky se do postupu progresivního trestání rovněž započítávají. 8:4 Tělesné a slovní projevy, které nejsou slučitelné se sportovním duchem, se posuzují jako nesportovní chování (příklady viz vysvětlivka 5). To platí stejně pro hráče jako pro funkcionáře družstva na hrací ploše i mimo ni. Progresivní trestání se použije i v případě nesportovního chování (16:1d, 16:3c-d a 16:6b, 16:6g, 16:6h). 8:5 Hráč, který napadne soupeře způsobem ohrožujícím zdraví, bude diskvalifikován (16:6c), zejména pokud: ze strany nebo zezadu udeří nebo strhne za paži protihráče, který je ve střelecké (odhodové) pozici; při akci udeří protihráče do hlavy nebo krku; nohou, kolenem nebo jiným podobným způsobem udeří hráče do těla nebo protihráči nastaví nohu; strčí nebo atakuje protihráče, který běží nebo je ve výskoku, natolik, že protihráč přestane pohyb svého těla kontrolovat. To platí rovněž v případě, kdy brankář opustí své brankoviště při protiútoku družstva soupeře; z volného hodu prováděného jako přímý hod na branku zasáhne do hlavy obránce za předpokladu, že ten se nepohybuje. Stejně tak pokud zasáhne střelou ze 7 m hodu do hlavy brankáře, který se nepohybuje. 8:6 Hrubé nesportovní chování hráče nebo funkcionáře družstva na hrací ploše nebo mimo ni (příklady viz vysvětlivka 6) se trestá diskvalifikací (16:6d). 8:7 Za násilnost během hrací doby musí být provinivší se hráč vyloučen do konce utkání (16:9 až 11). Násilnost mimo hrací dobu má za následek diskvalifikaci (16:6e; 16:13b, 16:13d). Funkcionář družstva, který se dopustí násilnosti, bude diskvalifikován (16:6f). Komentář : Násilnost je ve smyslu těchto pravidel definována jako zvláště silný a úmyslný útok na tělo jiné osoby (hráče, rozhodčího, zapisovatele, časoměřiče, funkcionáře družstva, delegáta, diváka a podobně). Jinými slovy nejde o přímé reflexivní chování ani o výsledek neopatrného či přehnaného způsobu obrany. Plivnutí na druhou osobu se výslovně považuje za násilnost. 8:8 Přestupky proti pravidlům 8:2–7 mají za následek 7 m hod pro družstvo soupeře (14:1), pokud byla porušením pravidel přímo – nebo nepřímo vyvolaným přerušením hry – zmařena jasná branková příležitost družstva soupeře. Jinak následuje po porušení pravidel volný hod pro družstvo soupeře (13:1a-b, 13:2–3). Dosažení gólu 9:1 Gólu je dosaženo, když míč celým objemem přešel brankovou čáru, pokud před hodem nebo při něm házející hráč nebo jeho spoluhráči neporušili pravidla. Brankový rozhodčí potvrdí dvěma krátkými hvizdy a signalizačním znakem 12, že bylo dosaženo gólu. Jestliže se míč dostal do branky přesto, že některý hráč bránícího družstva porušil pravidla, musí být gól uznán. Pokud rozhodčí nebo časoměřič přerušili hru dříve, než míč zcela přešel brankovou čáru, nesmí být gól uznán. Pokud hráč zahraje míč do vlastní branky, znamená to gól ve prospěch družstva soupeře, s výjimkou situace, kdy brankář provádí vyhazování (12:2, druhý odstavec). Komentář: Pokud osoba nebo jiný subjekt, který se neúčastní hry (divák atd.), zabrání míči v cestě do branky, musí být uznán gól, jsou-li rozhodčí přesvědčeni, že jinak by míč skončil v brance. 9:2 Když rozhodčí uznali gól a zapískali k provedení výhozu, nemůže již tento gól být anulován. Zazní-li přímo po dosažení gólu a před provedením výhozu závěrečný signál (v poločase nebo na konci utkání), musí rozhodčí tento gól (již bez výhozu) zřetelně potvrdit, že branka platí. Komentář: Gól uznaný rozhodčími by měl být ihned zobrazen na ukazateli stavu (výsledkové tabuli). 9:3 Družstvo, které dosáhlo většího počtu gólů než družstvo soupeře, je vítězem. Pokud obě družstva dosáhla stejného počtu gólů nebo nepadl žádný gól, je výsledek utkání nerozhodný (2:2). Výhoz 10:1 Na začátku utkání má výhoz družstvo, které po vyhraném losování zvolilo míč. Druhé družstvo má právo si vybrat stranu. Pokud si však vítěz losování zvolil stranu, má výhoz družstvo soupeře. Před začátkem 2. poločasu si družstva vymění strany. Výhoz bude provádět družstvo, které nemělo výhoz na začátku utkání. Před každým prodloužením se znovu losuje, přitom platí všechna ustanovení pravidla 10:1. 10:2 Po každém gólu je hra znovu zahájena výhozem družstva, které gól obdrželo (s výjimkou 9:2, druhý odstavec). 10:3 Výhoz se musí provést během tří sekund po zapískání (13:1a) ze středu hrací plochy (s tolerancí 1,5 m na obě strany) libovolným směrem. Hráč provádějící výhoz musí jednou nohou stát na středové čáře, dokud míč neopustí jeho ruku (13:1a; vysvětlivka 7). Hráči družstva provádějícího výhoz nesmějí překročit středovou čáru před zapískáním k výhozu (15:1, druhý a třetí odstavec). 10:4 Při výhozu na začátku každého poločasu (a případných prodloužení) se musí všichni hráči nacházet na vlastní polovině hracího pole. Při výhozu po dosažení gólu se mohou hráči družstva, které neprovádí výhoz, zdržovat na obou polovinách hracího pole. Ve všech případech se nesmí protihráči přiblížit k hráči provádějícímu výhoz blíže než na 3 m (15:7). Vhazování 11:1 Vhazování se provádí, když míč úplně přešel za postranní čáru, nebo když se míče předtím, než překročil brankovou autovou čáru, jako poslední dotknul hráč z pole bránícího družstva. 11:2 Vhazování provádí bez pískání (s výjimkou 15:3b) družstvo, jehož hráči se nedotkli jako poslední míče předtím, než přešel za postranní nebo brankovou autovou čáru. 11:3 Vhazování se provádí z místa, na kterém míč překročil postranní čáru, nebo – pokud míč překročil brankovou autovou čáru – z místa, kde se na příslušné straně sbíhají postranní a branková-autová čára. 11:4 Vhazující hráč musí jednou nohou stát na postranní čáře, dokud míč neopustí jeho ruku. Vhazujícímu hráči není dovoleno položit míč a opět jej zvednout, ani odrazit od země a znovu jej chytit (13:1a). 11:5 Při vhazování nesmějí hráči soupeře přistoupit k vhazujícímu hráči blíže než na 3 m. Ve všech případech se však mohou postavit bezprostředně k čáře brankoviště, i když je odstup mezi nimi a vhazujícím hráčem menší než 3 m.

Vyhazování 12:1 Vyhazování se provádí, když brankář dostal pod kontrolu míč ve svém brankovišti (pravidlo 6:5), nebo když míč přešel za brankovou autovou čáru poté, co se ho jako poslední dotkl brankář nebo hráč družstva soupeře. 12:2 Vyhazování provádí brankář bez pískání (s výjimkou 15:3b) z brankoviště, přes čáru brankoviště. Vyhazování je provedeno, když brankářem odehraný míč přešel čáru brankoviště. Hráči druhého družstva se sice mohou zdržovat u čáry brankoviště, smějí se však míče dotknout až poté, když přešel čáru brankoviště. 12:3 Vyhazování provádí brankář bez pískání (s výjimkou 15:3b) z brankoviště, přes čáru brankoviště. Vyhazování je provedeno, když brankářem odehraný míč přešel čáru brankoviště. Hráči druhého družstva se sice mohou zdržovat u čáry brankoviště, smějí se však míče dotknout až poté, když přešel čáru brankoviště. Volný hod

NAŘÍZENÍ VOLNÉHO HODU 13:1 Rozhodčí zásadně přerušují hru s tím, že bude znovu zahájena volným hodem druhého družstva, když: družstvo, které má míč, se dopustilo porušení pravidel, které musí vést ke ztrátě míče (4:2–3, 4:5–6, 5:6–11, 6:2a-b, 6:4, 7:2–4, 7:7–8, 7:10, 8:8, 10:3, 11:4, 12:3, 13:7–8, 14:4–7 a 15:2–5). bránící družstvo se dopustilo porušení pravidel, které vedlo k tomu, že útočící družstvo ztratilo míč (4:2–3, 4:5–6, 5:5, 6:2b, 6:4, 6:7b, 7:8, 8:8). 13:2 Rozhodčí by měli podporovat plynulost hry tím, že se vyvarují předčasných přerušení hry nařizováním volných hodů. To znamená, že rozhodčí by podle pravidla 13:1a neměli nařídit volný hod, pokud bránící družstvo získá míč bezprostředně po porušení pravidel ze strany útočícího družstva. Stejně tak by rozhodčí podle pravidla 13:1b měli zasáhnout teprve tehdy, až bude jasné, že útočící družstvo následkem porušení pravidel ze strany bránícího družstva ztratilo míč nebo již nemůže v útočné akci pokračovat. Pokud je třeba za porušení pravidel udělit osobní trest, mohou rozhodčí hru neprodleně přerušit, pokud to nezpůsobí nevýhodu družstvu, které pravidla neporušilo. Jinak by mělo potrestání být odloženo až do dokončení probíhající akce. Pravidlo 13:2 neplatí v případě přestupků proti pravidlům 4:2–3 nebo 4:5–6, kdy musí být hra ihned přerušena signálem časoměřiče. 13:3 Pokud dojde v době, kdy míč není ve hře, k porušení pravidel, které má normálně podle pravidel 13:1a-b za následek volný hod, bude hra znovu zahájena hodem odpovídajícím důvodu původního přerušení hry. 13:4 Kromě situací popsaných v pravidlech 13:1a-b se navíc nařizuje volný hod ke znovuzahájení hry v určitých případech, kdy byla hra přerušena (to znamená, že míč byl ve hře) bez porušení pravidel některým družstvem: pokud jedno z družstev mělo v okamžiku přerušení míč, zůstává v držení míče; pokud žádné z družstev nemělo míč v držení, získává míč to družstvo, které mělo míč jako poslední; pokud byla hra přerušena, protože se míč dotknul stropu nebo předmětů nad hrací plochou, získává míč to družstvo, které se nedotklo míče jako poslední. “Pravidlo o výhodě” uvedené v pravidle 13:2 neplatí v situacích popsaných v pravidle 13:4. 13:5 Pokud byl nařízen volný hod proti družstvu, které má míč, musí hráč, který míč v okamžiku zapískání drží, ihned míč položit nebo nechat padnout na zem na místě, kde se nachází (16:3e).

PROVÁDĚNÍ VOLNÉHO HODU 13:6 Volný hod se normálně provádí bez zapískání (s výjimkou 15:3b) v zásadě z místa, kde došlo k přestupku. Dále jsou uvedeny výjimky z této zásady: V situacích popsaných ve 13:4a-b se provádí volný hod po zapískání z místa, na kterém se nacházel míč při přerušení hry. V případě podle 13:4c se volný hod provádí také po zapískání z místa, nad kterým se míč dotkl stropu nebo zavěšených předmětů. Pokud rozhodčí nebo technický delegát (z IHF nebo kontinentální či národní federace) přerušil hru kvůli porušení pravidel ze strany hráče nebo funkcionáře bránícího družstva a následuje upozornění nebo osobní trest, měl by poté být volný hod proveden z místa, na kterém se nacházel míč při přerušení hry, pokud je taková pozice výhodnější než místo, kde došlo k přestupku. Stejná výjimka jako v předchozím odstavci platí v případě, kdy časoměřič přeruší hru pro chybu při střídání nebo neoprávněný vstup na hrací plochu podle pravidel 4:2–3 nebo 4:5–6. V souladu s pravidlem 7:10 se volný hod nařízený za pasivní hru provádí z místa, na kterém se nacházel míč při přerušení hry. Bez ohledu na důvody a výklad v předchozích odstavcích nemůže být volný hod nikdy prováděn z brankoviště rozehrávajícího družstva ani z vnitřního prostoru čáry volného hodu družstva soupeře. Pokud taková pozice pro provedení vyplývá z předchozích odstavců, musí být volný hod proveden z nejbližšího místa mimo vymezený prostor. Komentář: Pokud leží správné místo pro provedení volného hodu na čáře volného hodu bránícího družstva, musí se rozehrávat přesně z tohoto místa. Čím vzdálenější je však správná pozice od čáry volného hodu bránícího družstva, tím větší může být tolerance – vzdálenost od správného místa, se kterou může být volný hod proveden. Tato tolerance se postupně zvyšuje až na 3 m v případě, kdy družstvo rozehrává volný hod bezprostředně od vlastního brankoviště. Takto popsaná tolerance neplatí v souvislosti s přestupkem proti pravidlu 13:5 ve spojení s pravidlem 16:3e. V takových případech se musí rozehrávat přesně ze správného místa. 13:7 Jestliže je hráč družstva, které má rozehrávat volný hod, s míčem v ruce na správném místě k provedení hodu, není mu dovoleno míč položit a znovu zvednout, nebo jej odrazit od země a opět chytit (13:1a). 13:8 Před provedením volného hodu se nesmějí hráči útočícího družstva dotýkat čáry volného hodu ani ji překročit (15:1). Když jsou při provádění volného hodu útočníci mezi čarou brankoviště a čarou volného hodu, musí rozhodčí toto chybné postavení opravit, pokud by mělo vliv na hru (15:1). Volný hod se pak provádí na zapískání (15:3b). Pokud hráči útočícího družstva při volném hodu prováděném na zapískání překročí čáru volného hodu nebo se jí dotknou dříve, než míč opustí ruku házejícího hráče, bude nařízen volný hod pro bránící družstvo (13:1a). 13:9 Při provádění volného hodu musí být hráči soupeře vzdáleni nejméně 3 m od házejícího hráče. Je-li volný hod prováděn od jejich čáry volného hodu, mohou se však postavit bezprostředně před čáru brankoviště. 7m hod

NAŘÍZENÍ 7M HODU 14:1 Sedmimetrový hod se nařizuje za: zmaření jasné gólové příležitosti na celé hrací ploše hráčem nebo funkcionářem soupeřova družstva; neoprávněné zapískání při jasné brankové příležitosti; zmaření jasné brankové příležitosti zásahem osoby, která není zúčastněna na utkání (s výjimkou komentáře k 9:1). Definice “jasné brankové příležitosti” je uvedena ve vysvětlivce 8. 14:2 Pokud hráč útočícího družstva udrží přes porušení pravidel (14:1a) míč i tělo pod plnou kontrolou, nesmí být nařízen 7 m hod, ani když hráč poté jasnou brankovou příležitost nevyužije. Ve všech situacích, kdy by bylo možné nařídit 7 m hod, by měli rozhodčí zasahovat teprve tehdy, kdy jsou si zcela jisti, že takové rozhodnutí je skutečně oprávněné a nutné. Když se útočník přes neoprávněný zákrok obránce chystá vystřelit na branku, není žádný důvod nařídit 7 m hod. Je-li naproti tomu zřejmé, že hráč skutečně kvůli porušení pravidel ztratil kontrolu nad míčem nebo vlastním tělem, a tím byla jasná branková příležitost zmařena, musí být 7 m hod nařízen. 14:3 Při nařízení 7 m hodu musí rozhodčí oznámit time-out (2:2). PROVÁDĚNÍ 7M HODU 14:4 Sedmimetrový hod musí být proveden do 3 sekund po zapískání rozhodčího v poli jako přímý hod na branku (13:1a). 14:5 Při provádění 7 m hodu se házející hráč nesmí dotknout čáry 7 m hodu, ani ji překročit, dokud míč neopustil jeho ruku (13:1a). 14:6 Po provedení 7 m hodu smí provádějící hráč nebo jeho spoluhráči s míčem hrát dále teprve poté, až se dotknul protihráče nebo branky (13:1a). 14:7 Při provádění 7 m hodu musí být všichni spoluhráči provádějícího hráče vně čáry volného hodu, dokud míč neopustí ruku střílejícího hráče. Jinak bude nařízen volný hod proti družstvu, které provádělo 7 m hod (13:1a). 14:8 Při provádění 7 m hodu musí být hráči soupeře vně čáry volného hodu a vzdáleni nejméně 3 m od čáry 7 m hodu, dokud míč neopustí ruku střílejícího hráče. Jinak se bude 7 m hod v případě, že míč neskončí v brance, opakovat. 14:9 Jestliže brankář překročí čáru hranice brankáře – 4m čáru – (1:7, 5:12) dříve, než míč opustil ruku házejícího hráče, musí se 7 m hod opakovat, pokud nebylo dosaženo gólu. 14:10 Pokud je hráč s míčem připraven ve střelecké pozici k provedení 7 m hodu, není již povoleno střídat brankáře. Každý pokus o vystřídání brankáře v takové situaci bude trestán jako nesportovní chování (8:4; 16:1d; 16:3c). Provádění hodů (výhozu, vhazování, vyhazování, volného hodu, 7m hodu) 15:1 Před provedením hodu musí být míč v ruce házejícího hráče. Všichni hráči musí zaujmout postavení, které odpovídá příslušnému hodu. S výjimkou ustanovení pravidla 10:3, druhého odstavce, musí hráči zůstat v korektním postavení, dokud míč neopustí ruku provádějícího hráče. Špatné výchozí postavení se musí opravit (s výjimkou 13:8, druhý odstavec, a 15:7). 15:2 S výjimkou provádění vyhazování musí mít hráč při provádění hodu alespoň část jedné nohy v neustálém dotyku se zemí (13:1a). Druhou nohu lze opakovaně zvedat a znovu ji pokládat na zem. 15:3 Hra musí být znovu zahájena zapískáním rozhodčích: vždy při výhozu (10:3) a 7 m hodu (14:4). v případě vhazování, vyhazování nebo volného hodu: · při zahájení hry po time-outu · při zahájení hry volným hodem podle pravidla 13:4 · při zdržování provádění hodu · po opravě postavení hráčů · po upozornění nebo napomenutí. Po zapískání k hodu musí házející hráč míč do 3 sekund odehrát (13:1a). 15:4 Hod je proveden, když míč opustil ruku házejícího hráče (s výjimkou 12:2). Při provádění hodu nesmí házející hráč předat míč spoluhráči a spoluhráči se nesmějí míče dotknout (13:1a). 15:5 Hráč provádějící hod se smí znovu dotknout míče teprve poté, když se míč dotknul jiného hráče nebo branky (13:1a). 15:6 Ze všech hodů je možno přímo dosáhnout gólu (s výjimkou vyhazování, při kterém není možný vlastní gól, 12:2). 15:7 Při provádění výhozu, vhazování nebo volného hodu nesmí rozhodčí opravovat chybné postavení obránce, pokud tím při okamžitém provedení hodu nevznikne rozehrávajícímu družstvu nevýhoda. Jestliže nevýhoda vznikla, musí být chybné postavení opraveno (15:3b). Pokud rozhodčí zapískají k provedení hodu přes nesprávné postavení hráče soupeře, pak jsou tito hráči plně akceschopní. Když hráč soupeře svým postavením v nedovolené blízkosti nebo jiným porušením pravidel zdržuje nebo narušuje provedení hodu, musí být napomenut a v opakovaném případě vyloučen (16:1c a 16:3f). Tresty

NAPOMENUTÍ 16:1 Napomínat se může za: fauly a obdobná porušení pravidel o chování se k soupeři (5:5, 8:2), která podle pravidla 8:3 nepatří do kategorie “progresivního trestání”. Napomínat se musí za: porušení pravidel, která mají být trestána progresivně (8:3); porušení pravidel při provádění hodu družstvem soupeře (15:7); nesportovní chování hráče nebo funkcionáře družstva (8:4). Komentář: Hráč by neměl být napomínán více než jedenkrát a družstvo by nemělo obdržet více než tři napomenutí. Hráč, který byl již vyloučen, by už neměl být napomínán. Funkcionáři jednoho družstva by měli být napomínáni pouze jednou. 16:2 Napomenutí musí rozhodčí ukázat provinivšímu se hráči nebo funkcionáři a zapisovateli nebo časoměřiči vzpažením ruky se žlutou kartou (signalizační znak 13; žlutá karta by měla mít rozměry asi 9×12 cm).

VYLOUČENÍ 16:3 Vylučovat se musí za: chybné střídání nebo vstup na hrací plochu v rozporu s pravidly (4:5–6); opakované porušení pravidel o chování se k soupeři, které má být trestáno progresivně (8:3); opakované nesportovní chování hráče na hrací ploše nebo mimo ni (8:4); druhé nesportovní chování funkcionářů družstva, poté co některý z nich byl již podle pravidla 16:1d napomenut (8:4); nepoložení míče při nařízení volného hodu proti družstvu, které mělo míč v držení (13:5); opakované porušení pravidel při provádění hodů družstvem soupeře (15:7); diskvalifikaci hráče nebo funkcionáře družstva během hrací doby (16:8, druhý odstavec); nesportovní chování hráče před znovuzahájením hry, poté co byl potrestán vyloučením (16:12).

Komentář: Nezávisle na nařízeních uvedených v odstavcích b, c, d, podle kterých se musí vylučovat až při opakovaném porušení pravidel, mají rozhodčí právo potrestat výrazné porušení pravidel přímo vyloučením, i když hráč předtím nebyl napomínán a ani družstvo ještě nedostalo tři napomenutí. Funkcionář může být přímo potrestán vyloučením, i když žádný z funkcionářů družstva předtím nebyl napomenut. 16:4 Vyloučení musí rozhodčí po time-outu zřetelně ukázat provinivšímu se hráči a zapisovateli nebo časoměřiči použitím znaku pro vyloučení – vzpažením ruky se dvěma vztyčenými prsty (signalizační znak 14). 16:5 Vyloučení platí vždy na dvě minuty hrací doby. Třetí vyloučení stejného hráče je spojeno s diskvalifikací (16:6g). V průběhu doby vyloučení nesmí být vyloučený hráč nasazen do hry a spoluhráči ho nesmí být na hrací ploše nahradit. Doba vyloučení začíná zapískáním ke znovuzahájení hry. Pokud doba vyloučení hráče neuplynula do konce prvního poločasu, pokračuje dále od začátku druhého poločasu. Totéž platí mezi řádnou hrací dobou a prodloužením stejně jako po dobu prodloužení utkání.

DISKVALIFIKACE 16:6 Diskvalifikovat se musí za: vstup neoprávněného hráče na hrací plochu (4:3). třetí (nebo každé další) nesportovní chování funkcionáře družstva, poté co některý z funkcionářů již byl podle pravidla 16:3d potrestán vyloučením (8:4). porušení pravidel, které ohrožuje zdraví protihráče (8:5). hrubé nesportovní chování hráče nebo funkcionáře družstva na hrací ploše nebo mimo ni (8:6). násilnost hráče mimo hrací dobu, to znamená před začátkem utkání nebo během přestávky (8:7; 16:13b, 16:13d); násilnost funkcionáře družstva (8:7). třetí vyloučení téhož hráče (16:5). opakované nesportovní chování hráče nebo funkcionáře družstva během přestávky (16:13d). 16:7 Diskvalifikaci musí rozhodčí po time-outu zřetelně ukázat provinivšímu se hráči nebo funkcionáři a zapisovateli nebo časoměřiči vzpažením ruky s červenou kartou (signalizační znak 13; červená karta by měla mít rozměry asi 9×12 cm). 16:8 Diskvalifikace hráče nebo funkcionáře družstva platí vždy pro zbytek hrací doby. Hráč či funkcionář musí ihned opustit hrací plochu i prostor pro střídání. Po opuštění hrací plochy a prostoru pro střídání nesmí mít hráč či funkcionář žádnou formou kontakt s družstvem. Diskvalifikace hráče nebo funkcionáře družstva během hrací doby, uvnitř nebo mimo hrací plochy, je vždy spojena s vyloučením pro družstvo. To znamená, že počet hráčů družstva na hrací ploše se snižuje o jednoho (16:3g). Tato redukce na hrací ploše bude však trvat 4 minuty, pokud byl hráč diskvalifikován za situace odpovídající pravidlu 16:12. Diskvalifikací se snižuje počet hráčů, případně funkcionářů, které má družstvo k dispozici (s výjimkou 16:13b). Po uplynutí doby vyloučení je však družstvu dovoleno znovu doplnit počet hráčů na hrací ploše. Diskvalifikace platí v principu jen pro zbytek utkání, ve kterém byla udělena. Posuzuje se jako rozhodnutí rozhodčího na základě jeho pozorování skutečnosti. S diskvalifikací nejsou spojeny žádné následky nad rámec daného zápasu, vyjma případů diskvalifikace za násilnost (16:6e-f) nebo pokud hrubé nesportovní chování hráče nebo funkcionáře (16:6d) odpovídá vysvětlivce 6a nebo 6d. Takové diskvalifikace musí být objasněny v zápise o utkání (17:11).

VYLOUČENÍ DO KONCE UTKÁNÍ 16:9 Vyloučit do konce utkání se musí za: Násilnost hráče (podle definice v pravidle 8:7) během hrací doby (16:3, první odstavec; 2:6), a to i mimo hrací plochu. 16:10 Vyloučení do konce utkání musí rozhodčí po time-outu zřetelně ukázat provinivšímu se hráči a zapisovateli nebo časoměřiči pomocí předepsaného signalizačního znaku 15, tedy zkřížením paží ve výši hlavy. 16:11 Vyloučení do konce utkání platí vždy pro zbytek hrací doby a družstvo musí na hrací ploše hrát oslabeno o jednoho hráče. Hráč vyloučený do konce utkání nesmí být nahrazen a musí ihned opustit hrací plochu i prostor pro střídání. Po opuštění hrací plochy a prostoru pro střídání nesmí mít hráč či funkcionář žádnou formou kontakt s družstvem. Vyloučení do konce utkání musí rozhodčí pro projednání v příslušných orgánech popsat v zápise o utkání.

VÍCE PŘESTUPKŮ V JEDINÉ SITUACI 16:12 Hráč nebo funkcionář družstva, který se současně nebo v přímé posloupnosti před zapískáním ke znovuzahájení hry dopustí více přestupků, které vyžadují rozdílná potrestání, bude zásadně potrestán pouze jedním, nejpřísnějším z odpovídajících trestů. To platí vždy v případě násilnosti. Platí však následující zvláštní výjimky, při kterých bude družstvo vždy redukováno na hrací ploše na 4 minuty: pokud se hráč, který byl právě potrestán vyloučením, před znovuzahájením hry dopustí nesportovního chování, obdrží další dodatečný trest vyloučení (16:3h); pokud je toto dodatečné vyloučením třetím v pořadí pro tohoto hráče, bude diskvalifikován; pokud se hráč, který byl právě diskvalifikován (přímo nebo kvůli svému třetímu vyloučení), dopustí před znovuzahájením hry nesportovního chování, obdrží družstvo další dodatečný trest, kterým se redukce družstva prodlužuje na 4 minuty; pokud se hráč, který byl právě vyloučen, dopustí před znovuzahájením hry hrubého nesportovního chování, bude dodatečně diskvalifikován (16:6d); oba tresty celkem znamenají redukci družstva na 4 minuty (16:8, druhý odstavec); pokud se hráč, který byl právě diskvalifikován (přímo nebo kvůli svému třetímu vyloučení), dopustí před znovuzahájením hry hrubého nesportovního chování, obdrží družstvo další dodatečný trest, kterým se redukce družstva prodlužuje na 4 minuty;

PORUŠENÍ PRAVIDEL MIMO HRACÍ DOBU 16:13 Situace popsané v pravidlech 16:1, 16:3, 16:6 a 16:9 zahrnují obecně porušení pravidel, ke kterým došlo během hrací doby (2:8). K hrací době náleží prodloužení a time-outy, avšak nikoli přestávky. Nesportovní chování, hrubé nesportovní chování nebo násilnost ze strany hráče nebo funkcionáře družstva v místě utkání, ale mimo hrací dobu, budou potrestány následovně:

Před zápasem: při nesportovním chování napomenutím (16:1d). při hrubém nesportovním chování nebo násilnosti diskvalifikací (16:6d-f), po které družstvo může nastoupit k utkání se 12 hráči a 4 funkcionáři. V průběhu přestávky: při nesportovním chování napomenutím (16:1d). při opakovaném či hrubém nesportovním chování nebo násilnosti diskvalifikací (16:6b, 16:6d-f, 16:6h). V případě opakovaného nesportovního chování se zde uplatní pravidla 16:3c-d, která platí během hrací doby. Po diskvalifikaci během přestávky může družstvo nastoupit na hrací plochu ve stejném počtu hráčů, jako mělo před přestávkou.

Po utkání: písemným hlášením. Rozhodčí 17:1 Každé utkání řídí dva rovnoprávní rozhodčí, kterým pomáhají zapisovatel a časoměřič. 17:2 Dohled rozhodčích nad chováním hráčů začíná jejich vstupem do areálu sportoviště a končí, až když sportoviště opustí. 17:3 Rozhodčí jsou odpovědni za přezkoumání hrací plochy, branek a míčů před začátkem utkání. Rozhodují o tom, se kterými míči se bude hrát (1 a 3:1). Kromě toho rozhodčí zjišťují přítomnost obou družstev v předepsaném sportovním oblečení, kontrolují zápis o utkání a vybavení hráčů. Starají se o to, aby počet hráčů a funkcionářů v pro

Posledne zapasy
Verejna anketa
Jste z města Hodonín?

Ano

Ne

Návštěvnost
TOPlist
Shoutbox
Pro přidání zprávy do shoutboxu, musíte být přihlášeni.

28/09/2023 16:10
Sexy photo galleries, daily updated pics http://porntits093
osakis.amandahot.c
om/?malia sam fox porn pictures the puzzle a porn device lesbian porn on ipod touch free gorgeous street women porn vid

28/09/2023 12:46
Sexy pictures each day http://eskimoporns
ite.oxly.lexixxx.c
om/?kennedy miss champage porn star top ten best porn cites darth vader cosplay porn worldwide young porn galleries teen black old white

27/09/2023 14:34
Sexy pictures each day http://freebondism
porn.solis.lexixxx
.com/?allyson krista lane porn porn stars best at cowgirl x live porn hard scandinavian porn choker necklace porn

26/09/2023 14:32
My new hot project|enjoy new website http://memeberfree
porn.springerton.a
mandahot.com/?tian
na amature very young video porn free movies of toon porn bi boy porn white slave xxx porn free porn viel

26/09/2023 04:17
Sexy photo galleries, daily updated collections http://beach.woodv
ille.sexjanet.com/
?kathryn free celebrity tube porn porn in the bathroom free chubby lesbian porn pictures free amatuer porn milf

24/09/2023 07:34
Daily updated super sexy photo galleries http://chapin.alex
ysexy.com/?aspen manwatch porn mexican nude porn latinas porn actor fall dead free porn heavy squatting big brother sex porn

23/09/2023 19:36
Teen Girls Pussy Pics. Hot galleries http://tecolote.ha
iry.porn.hoterika.
com/?brenda goth sexy teen porn hiden beach porn camera uconn students in porn xxx rated porn she male porn site cracks

23/09/2023 18:46
Sexy photo galleries, daily updated pics http://airtightpor
ncrown.jsutandy.co
m/?margarita bone skinny thia porn moms cheats porn euro porn star juman brittany pritchett porn long full lenght porn

23/09/2023 16:09
New super hot photo galleries, daily updated collections http://pornfilefin
der.doraville.miax
xx.com/?kaela pregnant boobs porn good fucking porn in hd lengthy hd porn video lyrics porn star dancer

21/09/2023 17:09
Hardcore Galleries with hot Hardcore photos http://kerens.sexj
anet.com/?joselyn free quick player porn youngest squirting porn tube brook lopez porn porn vieos free nz porn vids